Opisz przebieg wietrzenia mrozowego
Mogą to być przyczyny naturalne, np. wstrząsy sejsmiczne, deszcz, śnieg, wietrzenie albo podcięcie stoku przez rzekę.Wietrzenie polega na niszczeniu skał pod wpływem zmian temperatury po-wietrza, wody oraz or-ganizmów.. Wietrzenie, które zachodzi na obszarach polarnych, gdzie występuje wieloletnia zmarzlina nazywamy wietrzeniem peryglacjalnym.. Cel ogólny: Poznanie różnych typów wietrzenia skał i wykazanie zależności między ich przebiegiem a klimatem.. Wietrzenie mrozowe - woda pod wpływem zamarzania zwiększa swą objętość do około 9% a to powoduje rozpad skał.b) dla chętnych: Opisz na przykładach wpływ wietrzenia na przebieg procesów egzogenicznych.. Ten typ wietrzenia najintensywniej zachodzi wówczas, gdy temperatura powietrza oscyluje wokół 0°C (woda często zamarza i rozmarza).Wietrzenie chemiczne doprowadza do rozkładu skal i zmiany składu mineralnego i chemicznego.. Na ziemi siły przyrody (czynniki) napędzają procesy, które tworzą formy.TEMAT: Procesy wietrzenia skał i ich związek z klimatem.. Główną rolę w tym rodzaju wietrzenia odgrywają woda oraz rozpuszczone w niej związki chemiczne (na przykład dwutlenek węgla).. Cele operacyjne: A-zapamiętywanie wiadomości Uczeń wie: -jakie czynniki wywołują wietrzenie skał -od czego zależy tempo i różnorodność procesów wietrzeniaWietrzenie mrozowe (zamróz, kongelacja) - rozpad skały pod wpływem wody zamarzającej w szczelinach skalnych..

1 Schemat wietrzenia mrozowego.

Odbywa się ono pod wpływem oddziaływania różnorodnych czynników zewnętrznych - atmosfery, wody i organizmów żywych, zachodzi zarówno na powierzchni Ziemi, jak i w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej o miąższości od kilku do nawet .Wietrzenie mrozowe.. jest ono tym bardziej intensywne, im częstsze i większe są wa­hania temperatury od dodatniej do uje­mnej i odwrotnie.Luźne masy skał oraz produkty wietrzenia mogą przemieszczać się w dół stoku pod wpływem siły ciężkości.. 1 Zadanie.. Tempo i przebieg wie-trzenia zależy między innymi od warunków klimatycznych oraz ro-dzaju i odporności pod-łoża skalnego.. około 11 godzin temu.. 3 Zadanie.. Wyjaśnij na czym polega wietrzenie mrozowe (zamróz ) oraz wietrzenie wywołane przez częste zmiany temperatury.FIZYCZNE: - mrozowe (zamróz, kongelacja) - insolacyjne (termiczne, słoneczne) - eksudacja (solne) - deflokulacja (ilaste) CHEMICZNE: - solucja (rozpuszczanie) - hydroliza - hydracja (uwodnienie) - karbonatyzacja (uwęglanowienie) - oksydacja (utlenienie) Oprócz fizycznego i chemicznego wyróżnia się często wietrzenie biologiczne (działalność roślin, zwierząt, bakterii).Wietrzenie mrozowe jest jednym z rodzajów wietrzenia fizycznego.. Ważne!. Na skutek opisanego w tekście procesu .W wyniku wietrzenia skał w górach powstają często różne formy skalne, ostańce itp. (wietrzenie chemiczne, rozpad ziarnisty) a także w wszelkie nagromadzenia ostrokrawędzistych okruchów skalnych - gołoborza, usypiska, piargi (rozpad blokowy, wietrzenie mrozowe)..

Poniżej opisano przebieg jednego z procesów wietrzenia.

Celem opracowania jest poznanie zróżnicowania tempa i przebiegu wietrzenia mrozowego oraz tempa i rozmiarów odpadania materiału ze ścian skalnych na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych.. Wyjaśnij na czym polega wietrzenie fizyczne (mechaniczne ).. W wyniku wietrzenia ilastego powstają różne utwory złożone z wolnej .1 WIETRZENIE Wietrzenie to proces prowadzący do rozpadu lub rozkładu skały RODZAJE WIETRZENIA WIETRZENIE FIZYCZNE = MECHANICZNE v INSOLACJA v ZAMRÓZ (MROZOWE) v SKAŁ ILASTYCH v SOLNE WIETRZENIE CHEMICZNE v UTLENIANIE (OKSYDACJA) v UWODNIENIE v ROZPOUSZCZANIE v UWĘGLANIE (KARBONATYZACJA) WIETRZENIE BILOGICZNE Wietrzenie fizyczne polega na rozpadzie skał na bloki, gruz, głazy, żwiry .wietrzenie mrozowe (zamróz, kongelacja) - rozpad skały pod wpływem wody zamarzającej w szczelinach skalnych.. Woda podczas zamarzania zwiększa swoją objętość, rozsadzając skałę.. Lód ten w pewnych okresach topnieje.Wietrzenie chemiczne, w odróżnieniu od mechanicznego, powoduje zmianę składu chemicznego skał.. Zamróz, wietrzenie mrozowe, dezintegracja mrozowa, gelifrakcja, geliwacja, kongelacja - rodzaj wietrzenia fizycznego, polegający na rozsadzaniu lub rozkruszaniu skał w wyniku działania ciśnienia wytworzonego przez wielokrotnie zamarzającą i rozmarzającą wodę znajdującą się w szczelinach, porach skał.wietrzenie mrozowe wietrze­nie mechaniczne pod wpływem zamarza­nia i odmarzania wody wypełniającej szczelinki w skale..

Opisany proces jest jednym z rodzajów wietrzenia fizycznego.

Inną postacią tego procesu jest krystalizacja soli mineralnych na powierzchni gruntu.wietrzenie mechaniczne mrozowe (kongelacja), zachodzące pod wpływem częstych zmian temperatury z dodatniej na ujemną i na odwrót, czego efektem jest zamarzanie i odmarzanie wody w szczelinach skalnych, lód krzepnąc powiększa swoją objętość rozluźniając i rozsadzając skałę (rozpad blokowy) - powstają gołoborza,Wietrzenie mrozowe jest jednym z rodzajów wietrzenia fizycznego.. W wyniku reakcji skał z wodą zmniejsza się ich odporność na procesy niszczące.Wietrzenie solne = eskudacja - polega na rozsadzaniu skał przez krystalizację soli z roztworów (wody mineralne), krążących w szczelinach skalnych, na skutek parowania wody.. Podstawą tego typu wietrzenia jest woda opadowa z zawartym w niej tlenem, azotem, dwutlenkiem węgla i innymi gazami.. W temperaturze dodatniej woda (np. z opadu) wypełnia szczeliny w materiale (skałach).Omów przebieg wietrzenia mrozowego.. Informacja 1.. Aby powstało przemieszczenie, muszą się pojawić czynniki naruszające wcześniejszą równowagę stoku.. podczas wietrzenia fizycznego pod wpływem czynników skała rozpada się na bloki, okruchy i pył lecz jej skład chemiczny pozostaje taki sam.Porównaj warunki, w których zachodzi łuszczenie skał oraz wietrzenie mrozowe..

Wymień czynniki wywołujące ten typ wietrzenia 2.

4 Zadanie.. Rozróżnia się następu-jące typy wietrzenia: wietrzenie fizyczne, wietrzenie chemiczne,🎓 Porównaj warunki, w których zachodzi łuszczenie skał oraz wietrzenie mrozowe.. Zróżnicowanie typów skał tatrzańskich, skład mineralny, ich uszczelnienie .Rys.. Procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi nazywamy procesami egzogenicznymi, dążą one do wyrównania nierówności skorupy ziemskiej powstałych w wyniku procesów endogenicznych (wewnętrznych).. W temperaturze dodatniej woda (np. z opadu) wypełnia szczeliny w materiale (skałach).. Ten typ wietrzenia najintensywniej zachodzi wówczas, gdy temperatura powietrza oscyluje wokół 0°C, gdy woda często zamarza i rozmarza.. Opisz przebieg obu tych procesów Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przydatność 65% Omów procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi: wietrzenie, erozja, transport i akumulacja.. Rodzaje wietrzenia fizycznego: mrozowe (zamróz, kongelacja): woda zamarzająca w szczelinach skalnych zwiększa swoją objętość o ok. 9% rozsadzając skałę; produkty: rumowiska skalne, gołoborza, pyłWietrzenie mrozowe (zamróz) - zachodzi w warunkach temperatury wahającej się w okolicach 0°C.. 2 Zadanie.. Woda podczas zamarzania zwiększa swoją objętość, rozsadzając skałę.. Wynikiem wietrzenia mrozowego jest rozłam skał na bloki skalne zwane gołoborzami Rys. 2 Przykładem działania wietrzenia mrozowego są gołoborza w Górach Świętokrzyskich.. C. Wietrzenie insolacyjne.. Skały szczególnie podatne na działanie tego procesu zbudowane są głównie z kalcytu.. Opisz przebieg obu tych procesów, a nas - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Opisz, wobec czego sprzeciwiali się hipisi i jaka była ich wizja świata w przyszłości.. Co to jest WIETRZENIE MROZOWE: typ wietrzenia fizycznego, występujący wobszarach, wktórych występują zmiany temperatur powietrza zdodatnich na ujemne iodwrotnie.. 5 Zadanie.. Przykładowe rozwiązanie: W przypadku wietrzenia mrozowego bardzo duże znaczenie ma woda, szczeliny skalne oraz regularne zmiany temperatury wokół 0 o C.. 10.Wietrzenie mrozowe.. Celem opracowania jest po-znanie zróżnicowania tempa i przebiegu wietrzenia mrozowego oraz tempa i rozmiarów odpadania materiału ze ścian skalnych na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych.. Jego motorem jest woda zamarzająca wszczelinach skalnych, która przy przemianie wlód powiększa swoją objętość, co zkolei zwiększa nacisk na skałę.Produktem wietrzenia mrozowego są np. rumowiska skalne obserwowane w Tatrach.. Produktem .Wietrzenie - polega ono na niszczeniu skały pod wpływem działania energi słonecznej, powietrza, wody oraz organizmów.. Zadanie 147..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt