Napisz program wczytujący do tablicy 10 liczb rzeczywistych
Zadanie 4.. Napisz program, który pobierze do tablicy 10 liczb, następnie wypisze co trzecią.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.. 16.Każdą podana liczbę należy podnieść do trzeciej potęgi, a następnie wydrukować na ekranie.. Zadanie 4.. Tak otrzymane liczby należy wydrukować na ekranie.. Wczytane liczby należy .Średnią arytmetyczną n liczb obliczamy dzieląc sumę tych liczb przez ich ilość.. Następnie (z użyciem drugiej pętli „for") wypisz zawartość tablicy.Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Program jest do szkoły.. Każdą podaną liczbę należy podnieść do kwadratu i wypisać na ekranie.Napisz program, który pobierze do tablicy 5 liczb, następnie wypisze wszystkie.. Na końcu podaj sumę .C++ 2 - Informatyka: ZADANIE 2 Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. Na końcu programu proszę wypisać sumę wszystkich elementów tablicy.. Liczenie średniej arytmetycznej w C++ najlepiej wykonać mając liczby zapisane do tablicy liczb całkowitych.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, które należą do przedziału <30;130).. ZADANIE 7 ZADANIE 7.2.4.. Do liczb parzystych należy dodać 100, a następnie wydrukować wszystkie liczby na ekranie.. ZADANIE 8 Napisz program .31.. Program na wypisać ile z podanych liczb jest parzystych oraz ile z nich jest podzielnych przez 3..

Napisz program wczytujący do tablicy 10 liczb rzeczywistych.

Na końcu programu proszę wypisać sumę wszystkich elementów tablicy.. Operacje wczytywania i wyświetlania powinny być realizowane za pomocą odrębnych funkcji.Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Na końcu wypisz imiona w odwrotnej kolejno ci.. Wynik zapisz również do pliku.. np. dla n = 4 3 5 2 8 9 25 4 64 27 125 8 512 ZADANIE 2 Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. Napisz program wypełniający tablicę n liczb t[0] .. t[n­1] wartościami: a) od 0 do n­1 b) od 7 do n+6 .Wynik zapisz również do pliku.. Obliczyć średnią arytmetyczną z wyrazów dodatnich ciągu oraz ustalić, ile wyrazów ma wartość bezwzględną mniejszą od 100.. Następnie należy wyznaczyć wartość średnią i maksymalną tych liczb.. Napisz program do sumowania n dowolnych liczb rzeczywistych.. Wypisz na ekranie kolejne wszystkie nieparzyste z pośród podanych liczb.. Napisać program wczytujący z klawiatury 8-elementową tablicę liczb typu double, następnie obliczyć: sumy elementów dodat.LABORATORIUM 3: ( tablice) Napisz program umozliwiający wczytanie a następnie wyświetlenie kilku (np. 10) liczb rzeczywistych przechowywanych w tablicy.. Napisz program wczytujący z klawiatury 20 liczb całkowitych..

Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.

3 Napisać program wczytujący do dwuwymiarowej tablicy wymiaru n x n (gdzie n=5 podane z klawiatury) liczby całkowite a następnie policzy ślad macierzy (suma elementów na .. (Znajdowanie minimum w tablicy liczb losowych) (Tomasz Tarkowski) Napisz program tworzący w pamięci komputera 10-elementową tablicę liczb typu double i zapełnij ją (z użyciem pęti „for") liczbami losowymi z przedziału [0,1[.. 17.Do każdej podanej liczby należy dodać jeden.1.Napisać program generujący 10000 liczb losowych z przedziału [0,100 i wyznaczający częstości wystąpień poszczególnych liczb.. Napisz program wczytujący do tablicy 10 liczb z klawiatury, a następnie wyświetlający zawartość tablicy.. Zadanie 3.. ZADANIE 7.3.1.. 2 Napisać program wczytujący dane do tablicy n x m (n,m=5 wprowadzone z klawiatury) liczby rzeczywiste a następnie policzy sumę elementów tablicy.. Liczby te należy zapisywać do tablicy float tab[100].. ZADANIE 1 #include using namespace std; int main() {/* PROGRAM UMOŻLIWIAJĄCY WCZYTANIE A NASTĘPNIE WYŚWIETLANIE KILKU (NP. 10) LICZB RZECZYWISTYCH PRZECHOWYWANYCH W TABLICY.. Użyj do tego tablicy.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. ZADANIE 8.3.4 Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych..

Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.

Napisz program wypełniający tablicę dwuwymiarową 5x3.. Dany jest ciąg liczb rzeczywistych zakończony zerem, którego nie wliczamy do ciągu.. Na końcu wypisz imiona w odwrotnej kolejności.. Napisz program wczytujący ciąg n liczb rzeczywistych.. Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą będącą kwadratem liczby całkowitej (1, 4, 9, 16 itd.).6.. Napisz program, który pobierze do tablicy żądaną ilość liczb, następnie .Napisz program, który wczyta z klawiatury 3 liczby rzeczywiste, a następnie wyświetli te dwie z nich, które są większe.. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >> dlugosc; while (dlugosc 0) {cout "Dlugosc musi byc .Napisać program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych z klawiatury (dowolny ciąg max 100 liczb).. Program powinien znaleźć najmniejszą spośród podanych liczb oraz wyświetlić na ekranie informację mówiącą o tym,Napisz program wczytujący do tablicy 10 kobiecych imion.. Problem polega na tym, że nie wypisuje pra.Napisz program drukujący na ekranie wartości logarytmu dziesiętnego dla liczb 1/10, 2/10,.,9/10.. Każdą podana liczbę należy podnieść do trzeciej potęgi, a następnie wydrukować na ekranie.. Kod programu w C++ Aby obliczyć średnią liczb zapisanych w tablicy wystarczy zsumować je .Napisz program wczytujący kilka liczb z klawiatury a następnie obliczający i wyświetlający na ekranie ich sumę, iloczyn, itp. ..

Napisz program wczytujący do tablicy 10 kobiecych imion.

Wydrukuj na ekranie te spośród liczb, których indeks jest liczbą parzystą.. 8.Przetwarzanie elementów tablicy Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Przetwarzanie elementów tablicy o zadanych indeksach 32.. Wczytywanie jest realizowane do momentu kiedy użytkownik wprowadza liczby (wtedy scanf(''%f",&liczba)==1).Zad.. Napisz program wypełniający tablicę dwuwymiarową 5x3.. Zadanie 3.. Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, o 21:23 przez Afish , łącznie zmieniany 1 raz.Muszę napisać program, który z 10 liczb wczytanych z klawiatury znajduje liczbę największa i najmniejszą, oczywiście przy użyciu pętli for.. Zrobiłem mniej więcej coś takiego, jest podawanie liczb oraz wypisywanie liczby min i max.. 22: Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. Wczytywanie jest realizowane do momentu kiedy użytkownik wprowadza liczby (wtedy scanf(''%f",&liczba)==1 .Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Program powinien wyświetlić wszystkie wprowadzone liczby, następnie w kolejnej linii wyświetlić ich kwadraty, w kolejnej zaś ich sześciany.. Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.Napisz program wczytujący n liczb całkowitych.. 23: Program wyświetlający na ekranie kolejne liczby całkowite typu int (do 100), które są podzielneNapisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.. Do każdej podanej liczby należy dodać jeden.. Tak otrzymane liczby należy wydrukować na ekranie.macie jakieś wskazówki jak napisać a) program wczytujący ciąg liczb całkowitych.. Liczby te należy zapisywać do tablicy float tab[100].. 15.Każdą podana liczbę należy podnieść do kwadratu, a następnie wydrukować na ekranie.. Napisz program, który wczyta dane z klawiatury do 10-cio elementowej tablicy liczb double, a następnie sprawdzi:Zadanie 3 Napisz program, który po wczytaniu od użytkownika liczb do 10-elementowej tablicy liczb rzeczywistych wypisze ją na ekran a następnie obliczy i wyświetli na ekranie: • sumę wszystkich liczb, • iloczyn wszystkich liczb większych od k (k wczytaj od użytkownika), • iloczyn elementów o indeksach parzystych, • średnią .Przetwarzanie elementów tablicy Napisz program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych.. Napisz program, który pobierze do tablicy żądaną ilość liczb, następnie wypisze wszystkie.. Wydrukuj na ekranie kolejno wszystkie liczby, które .. Napisz program drukujący na ekranie tablicę wartość funkcji trygonometrycznych dla kątów 0, 30, 60, 90, 120 stopni.. Treść zadań jako komentarz w programie.. Następnie należy wyznaczyć wartość średnią i maksymalną tych liczb.. Napisz program wczytujący do tablicy 10 liczb rzeczywistych.. Na końcu podaj sumę .Napisz program wczytujący n liczb całkowitych.. Każdą podaną liczbę należy pomnożyć przez dwa.. Do każdej podanej liczby należy dodać jeden.Napisać program wczytujący ciąg liczb rzeczywistych z klawiatury (dowolny ciąg max 100 liczb)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt