Opisz dwa alternatywne źródła energii
Energia słoneczna; pokaż więcej.. Na przykład Unia .Źródła energii pozostające do dyspozycji człowieka możemy podzielić na: źródła nieodnawialne, do których zaliczamy wszystkie surowce kopalne czyli: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropę naftową, gaz ziemny, łupki i piaski bitumiczne, asfalt i wosk naturalny, uran i tor;; źródła odnawialne, do których należą: energia spadku wód - „biały węgiel, energia .Wymień dwa alternatywne źródła energii.. 126 Zadanie.. Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są nieodnawialne źródła energii , czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa , węgiel , gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin [a]Posts about Alternatywne źródła energii written by admin.. Ten typ energii Jest całkowicie ekologiczny i wykorzystuje naturalne warunki atmosferyczne lub geologiczne Ziemi.. 2011-05-03 21:45:19 Jakie źródła energii określa się jako alternatywne ?. Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne: .. UWAGA!. Wśród tej szerokiej grupy wymienia się między innymi:Nowoczesne źródła energii.. Jest to oczywiście tylko teoria.. 127 Zadanie.. Zalicza się do nich energię: wiatru, promieniowania słonecznego, pływów morskich, wód geotermalnych, wód płynących, wiązania jądra atomowego oraz biogaz, biomasę roślinną i zwierzęcą.Te dwa alternatywne źródła energii pracujące razem mogą zaspokoić spore zapotrzebowanie na energię elektryczną, jednocześnie nie szkodząc środowisku..

2012-06-22 12:54:20; Alternatywne źródła energii?

To do alternatywnych źródeł elektrycznej energii należeć będzie przyszłość, z uwagi na minimalny, bądź nawet zerowy .Nieodnawialne źródła energii - wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie.Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów.. W praktyce prowadzone są różnorodne działania mające na celu stopniowe zwiększanie wykorzystania źródeł alternatywnych.. Szacuje się, że alternatywne źródła energii mogłyby zaspokoić 90% obecnych potrzeb energetycznych.. Ponieważ zasoby energii odnawialnej charakteryzują się jednak dużą zależnością od: pory roku, cyklu dobowego dnia i nocy, warunków .Odnawialne Źródła Energii Przykłady.. Rozwój energetyki wiatrowej najszerszej rozpoczął się na początku XXI wieku.. Jest ona np. aż o 65% tańsza od energii pozyskiwanej z wiatru.. Z kolei do odnawialnych źródeł energii należą: energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermiczna (geotermalna) oraz biomasa.Energia odnawialna To energia uzyskiwana z innych źródeł niż nieodnawialne zasoby ziemi: gaz, węgiel czy ropa.. węgiel kamiennyEnergetyka słoneczna - gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie.Globalne inwestycje w energię słoneczną w 2014 wyniosły 149,6 mld dolarów.W 2019 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 586 GW (wzrost o 98 GW w .Alternatywne źródła energii odnoszącą się do rodzaju pozyskiwania energii niezależnych od dużych, instytucjonalnych dostawców..

źródła energii elektrycznej?

Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami.Alternatywne źródło energii mogą tam stanowić pływy morskie.. 2014-05-14 16:36:13; Wymień 3 główne źródła energii w Posce 2008 .Energia słoneczna geotermalna powietrzna i wodna to alternatywne źródła energii.. Powstaje dzięki zjawiskom naturalnym, takim jak wiatr, słońce, fale morskie czy ciepło ziemi.odnawialne źródła energii to: biomasa - będąca najstarszym znanym źródłem energii, energia wody - dostarczająca światu około 20% elektryczności, energia wnętrza Ziemi - zwana też geotermalną, energia wiatru - wykorzystywana już przed 4 tysiącami lat, energia Słońca - trudna do akumulacji, lecz za to tysiąckrotnie przekraczająca globalne zapotrzebowanie.Alternatywne źródła energii Od 2009 roku nasz kraj obowiązuje Dyrektywa OZE 2009/28/WE, zgodnie z którą państwa Unii Europejskiej powinny ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii, czyli źródeł, których zasoby odnawiają się w krótkim czasie.Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna) oraz spalania biomasy..

Energia jądrowa jest jednym z najtańszych źródeł energii.

Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Geotermiczną energię (pochodzącą z wnętrza Ziemi) zaliczyć można do obu typów źródeł, ponieważ energia skał (gorących) to odnawialna energia, natomiast gejzery to nieodnawialne źródło energetyczne.. Do alternatywnych metod pozyskania energii zaliczamy energię wodną (koła wodne), powietrza, wiatru (turbiny wiatrowe, wiatraki), słoneczną (kolektory słoneczne), geotermiczną pochodzącą z Ziemi, biomasę, biopaliwo.. Wiatr i słońce to dwa najbardziej wybitne typy odnawialnej energii.. Rodzaje alternatywnych źródeł energiiDo alternatywnych źródeł energii zalicza się energię: wody, wiatru, Słońca, geotermalną, jądrową, biomasy i energię pozyskiwaną z wodoru.. Energia ta nadal pozostaje wykorzystywana do zasilania np. miast czy zakładów, wykorzystywana jest również w gospodarstwach domowych.. Poprzednio zająłem się opisaniem dwóch najciekawiej zapowiadających się źródeł energii odnawialnej, która mogłaby być naszym ratunkiem w sytuacji, gdy nieodnawialne źródła po prostu ulegną wyczerpaniu.Dwa inne użytkowane w Polsce surowce energetyczne .. Pierwszy artykuł z serii możesz zobaczyć tutaj.. Przy obecnym poziomie cywilizacji technicznej za odnawialne źródło energii można w pewnym sensie uznać także tę część odpadów komunalnych i przemysłowych, która nadaje się do .Alternatywne źródło energii - rodzaj pozyskiwania energii niezależny od dużych, instytucjonalnych dostawców..

2013-05-11 13:18:27; Wymień niekonwencjonalne źródła energii.

Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Zadanie premium.. Siła pływów , podobnie jak w zwykłej elektrowni wodnej, obraca turbiną , połączoną z generatorem .. 2009-09-19 14:02:44 Altenatywne źródła energii 2011-12-01 17:28:41 Wymień 3 główne źródła energii w Posce 2008 r. 2014-04-05 15:02:04Źródła pozyskiwania energii - alternatywy Źródła pozyskiwania energii - alternatywy.. Odnawialne źródła energii to: - Energetyka słoneczna - Energetyka wodna - Podmorskie młyny - Energia fal - Energia Wiatru - Energia Ziemi Energetyka słoneczna: Jest jednym z najbardziej obiecujących, odnawialnych źródeł energii, przynoszących wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne.. Ich przeciwieństwem są odnawialne źródła energii.. Oglądasz stare wydanie książki.. czy biogaz i biomasa też?. Uważa się, że potencjał techniczny tych źródeł wynosi 3,850 PJ rocznie, co stanowi ok. 90 % zapotrzebowania na energię naszego kraju.. Czy wiesz, że energia odnawialna jest korzystna dla środowiska w dzisiejszym zanieczyszczonym świecie.. Biopaliwa, energia geotermalna, fale morza lub rzeki są obecnie popularne, chociaż niektóre z nich mogą potencjalnie zaszkodzić światu naturalnemu.. Tak wynika z analiz wykonanych niedawno przez Pricewaterhouse Coopers SKGS.Nieodnawialne źródła energii węgiel kamienny węgiel brunatny uran torf ropa naftowa gaz ziemny Energia odnawialna Energia wodna Energia geotermalna Energia prądów morskich, pływów i falowania Energia słoneczna Energia wiatru Biopaliwo Biomasa Biogaz Energia cieplna oceanuOdnawialne źródło energii - jest to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię słoneczną występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, czy biomasy, a także energię kinetyczną płynącej wody i wewnętrzne ciepło Ziemi.. W 2015 roku specjalistami w produkcji energii z wiatru były Stany Zjednoczone, Chiny, Niemcy i Hiszpania.Kolejnym argumentem potwierdzającym konieczność stosowania alternatywnych źródeł energii jest fakt iż roczna produkcja energii elektrycznej przez odnawialne źródło o mocy 160 kw. zapobiega wyemitowaniu do atmosfery następujących zanieczyszczeń: • dwutlenek siarki 2.000kg • dwutlenek azotu l. 500kg • dwutlenek węgla 250.000kg • pyły i żużle 17.500kg W świetle powyższych argumentów należy stwierdzić iż przy obecnych perspektywach rozwoju technologicznego i .Do zasobów odnawialnych należą wszystkie żywe składniki przyrody.Człowiek nauczył sie wykorzystywać te żródła by przekształcać je w energie.. Jednak w niewielu tylko miejscach budowa takiej elektrowni jest opłacalna, gdyż elektrownie te cechują się znikomą rentownością.. 2011-12-08 19:18:29; Pomożecie?. Energia geotermalna - jest wewnętrznym ciepłem Ziemi zgromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne.Podsumowanie - alternatywne źródła energii Nieustannie malejące zasoby surowców kopalnych, jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny, węgiel brunatny oraz coraz częściej spotykane miejsca, gdzie zanieczyszczenia powietrza i środowiska wykraczają poza normy - skłaniają do zastanowienia się nad nowymi i mniej szkodliwymi rozwiązaniami.Alternatywne źródła energii - przykłady Jakie znamy rodzaje alternatywnych źródeł energii elektrycznej?.Komentarze

Brak komentarzy.