Wniosek o udzielenie informacji publicznej termin
Zgodnie z art. 61, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. O najczęstszych nieprawidłowościach i o tym, jak prawidłowo udzielić odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji, piszemy poniżej.O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.. 14 ust.. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu .Po zwróceniu akt, Wójt przez 3,5 miesiąca od dnia wniesienia skargi nie udzielił żądanej informacji, ani nie poinformował o niemożności udzielenia informacji w terminie, nie powiadomił on również o przyczynach opóźnienia a wreszcie nie wydał jakiejkolwiek decyzji administracyjnej w przedmiocie wniosku.Tym samym przepisy o terminach procesowych w postępowaniu administracyjnym, o których mówi ustawa o COVID, nie powinny mieć tu zastosowania..

Termin udostępniania informacji publicznej 1.

.Termin podstawowy jest terminem, w którym organ powinien dokonać pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy, tj. udostępnić informację, powiadomić wnioskodawcę, że żądana informacja nie ma cech informacji publicznej, wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, względnie powiadomić o przedłużeniu .Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa odmienne od KPA terminy załatwienia sprawy.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. z o.o., 2009 r.) z uprawnienia z art. 13 ust..

Art. 13 Ustawa o dostępie do informacji publicznej (inf.

Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.Ogólną zasadą, która wynika z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Ustawodawca nie określił szczegółowo wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek o udzielenie informacji publicznej.. Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.Art.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. Według RPO bieg terminu na udzielenie informacji publicznej nie powinien więc być uzależniony od stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) - zwaną dalej u.d.i.p.Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje żadnych szczególnych środków odwoławczych związanych z odmową lub nieudostępnieniem informacji publicznej..

13 ust, 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przekazanie jej jest czynnością materialno-techniczną, ale odmowa jej .Art.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wzór).222 5.. 1 DIP, odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.Informacja publiczna może być udostępniona bez pisemnego wniosku.. 1 DostInfPubU), termin określony w miesiącach - 2 miesiące (art. 13 ust.. 2.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej organ może skorzystać, gdy wniosek o udzielenie takiej informacji zawiera wiele skomplikowanych pytań, co do których istnieją nawet wątpliwości czy dotyczą one informacji publicznej.Dlatego informacja o wydatkach takiej organizacji jak najbardziej stanowi informację publiczną, która powinna być udostępniana na wniosek, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust..

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.

Podstawowym terminem na załatwienie sprawy jest termin 14 dni.Zgodnie z art. 13 ust.. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być zatem formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu do nich.. Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiazuje już od 7 lat, wciąż jednak pojawiają się problemy z jej stosowaniem.. Przesłane pocztą elektroniczną zapytanie również stanowi wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nawet jeżeli nie zostało podpisane podpisem elektronicznym lub w inny sposób określony w art. 63 § 2 i § 3 k.p.a.Sprawa zaczęła się od złożonego przez redaktorkę lokalnego portalu internetowego do burmistrza miasta wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej udzielonych w l. 2017-19 pracownikom urzędu nagród i premii, wykazu awansów płacowych i stanowiskowych, a także schematu organizacyjnego i stanu zatrudnienia w jednej z miejskich jednostek.Art.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o .Wniosek o udzielenie informacji publicznej Skierowany do podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wniosek wyznacza ramy podmiotowe i przedmiotowe postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej.Oznacza to, że tylko organ będący adresatem wniosku może go rozpatrzyć a postępowanie wszczęte wnioskiem co do zasady powinno dotyczyć oceny możliwości udzielenia .PRESSCOM sp.. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.Ustawodawca określił dwa terminy na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej: termin określony w dniach - 14 dni (art. 13 ust.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o .Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa odmienne od KPA terminy załatwienia sprawy.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. Zgodnie z art. 16 ust..Komentarze

Brak komentarzy.