Opisz organizację gospodarczą militarną i religijną greckiej polis
Bardzo wiele spraw , którymi w innych polis zajmowali się urzędnicy całego państwa, w Atenach należało do kompetencji demów, w tym .Greckie polis było więc moim zdaniem kolosem na glinianych nogach, gdyż cały potencjał polityczny, ekonomiczny i militarny polis sprowadzał się z czasem do rywalizacji o wysoką pozycję w środowisku zamiast do budowania mocnych, ogólnokrajowych struktur politycznych i militarnych.Na tle poczucia jedności świata hellenistycznego powstaje organizacja posiadająca niezależność polityczną, a w ślad za tym gospodarczą i militarną.. B Organizacje buddyjskie‎ (7 stron) COrganizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) - organizacja międzynarodowa uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych.Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie.Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada .2.. Filozofowie odpowiadali na wiele stawianych przez siebie pytań bez odwołań do kontekstów religijnych, w starożytnej Grecji nie funkcjonowała żadna „święta .Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Obok spartiatów i helotów polis zamieszkiwali periojkowie, zajmujący się handlem..

Organizacja greckich polis.

Organizacje ochrony praw człowieka.. Najbardziej charakterystyczny kształt przybrał ten ustrój w Atenach.. W szybkim tempie Spartanie zdobyli Messenę, utrwalili hegemonię na Peloponezie i w drodze układów z poszczególnymi państwami stworzyli organizację zwaną Związkiem .Wojny grecko-perskie - wojny stoczone w pierwszej połowie V wieku p.n.e. pomiędzy imperium perskim a greckimi poleis.W 546 r. p.n.e. Cyrus Wielki, twórca potęgi państwa perskiego, podbił leżącą w Azji Mniejszej Lidię, a w następnych latach Persowie zdobyli podległe wcześniej królom lidijskim greckie miasta na wschodnim wybrzeżu Morza Egejskiego.Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .Działalność gospodarcza w czasie pokoju musi pełniach wymaganie obronne, np. w zakresie przestrzennego zagospodarowania kraju, utrzymywania infrastruktury komunikacyjnej, a także prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz obrony państwa.Katolicyzm jest jedną z najliczniejszych odmian chrześcijaństwa..

Hoplita - ciężkozbrojny żołnierz greckiej piechoty.

Fyle organizowały wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych, militarnych, religijnych i politycznych.Można było wyróżnić zorganizowane nacje takie, jak Achajowie, Tesalczycy, Arkadyjczycy, nie posiadały jednak takiego znaczenia politycznego i gospodarczego jak polis.. Każde miasto miało swoje bóstwo opiekuńcze.. Gdańsk, Gdynia, Sopot.. Bardzo często istniały związki poszczególnych poleis, które miały na celu utworzenie sojuszu militarnego (symmachia) lub ochronę miejsc kultu (amfiktionia).dział: Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i religijne Wojna była wpisana w naturę pierwotnej polis greckiej.. W nowej sytuacji politycznej na naszym kontynencie .Dogodne położenie geograficzne, oraz istotna potęga militarna była przyczyną, dla której Sparta, jako jedyna z greckich polis nie otaczała się obronnymi murami.. Międzynarodowe organizacje pozarządowe.. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych - Interpol.. Agora - plac zgromadzeń ludu.. Organizacje współpracy kulturalnej i naukowo-technicznej.. Starożytni Grecy żyli początkowo w południowej części Półwyspu Bałkańskiego.. Bezpieczeństwo militarne odnosi się do relacji zachodzących pomiędzy państwem a środowiskiem międzynarodowym, w których uczestniczy czynnik militarny..

epoka: ... Ustrój greckiego polis ulegał zmianom w toku istnienia państwa greckiego.

charakteryzuje przykłady zaangażowania militarnego Polaków podczas wojny, ze szczególnym uwzględnieniem .opisać wygląd ateńskiego Akropolu (P), przedstawić dokonania Greków w dziedzinie architektury i teatru (P), opowiedzieć o okolicznościach narodzin teatru (PP), opisać wygląd starożytnego teatru greckiego (PP), wskazać różnice między grecką tragedią a komedią (P),Organizacje współpracy gospodarczej.. Sparta wyrosła na prawdziwą potęgę w VII w. p.n.e. dzięki podbiciu sąsiedniej Mesenii i opanowaniu Peloponezu, stając się największym terytorialnie greckim państwem.. Organizacje i instytucje religijne - - Portal regionalny trojmiasto.plporównuje organizację społeczeństwa Aten i Sparty oraz formy ustrojowe greckich polis; (2) .. społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej i rekonkwisty oraz przedstawia ich skutki.. Organizacje religijne - geneza, rozwój i rodzaje.. Falanga - zwarty szyk hoplitów.Oba te greckie polis znacznie różniły się od siebie pod względem ustroju politycznego i społecznego, a także obyczajów, mentalności i stylu życia ich mieszkańców.. Podobnie kwestia obywatelstwa wyglądała w Atenach.. UW powstał w momencie wzmożenia niebezpieczeństwa wojennego w Europie i włączenia do NATO Niemieckiej Republiki Federalnej.. Stanowiły je stworzone przez Klejstenesa fyle w liczbie dziesięciu i demy około 140..

Wszyscy obywatele każdej polis byli podzieleni na trzy lub cztery fyle, do których należeli dziedzicznie.

Organizacje ekologiczne i pacyfistyczne.. Transparency .Spartanie niechętnie odnosili się do cudzoziemców i nie chcieli zmian, które mogłyby podważyć ustrój i militarny charakter ich państwa.. Dalszy rozwój kultury greckiej łączy się z zanikiem poczucia jedności z całym światem hellenistycznym i wzrostem świadomości powiązania człowieka z konkretną polis , jako .Środowisko naturalne starożytnej Grecji.. Ich rywalizacja miała zatem wydźwięk nie tylko polityczny, ale była także konfrontacją dwóch różnych modeli organizacji państwa i społeczeństwa.Organizacją o charakterze obronnym dawnych europejskich państw socjalistycznych był Układ Warszawski (UW) „układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej", podpisany w 1955 r. w Warszawie przez 8 państw.. Podstawą gospodarczego i społecznego systemu Sparty byli heloci - niewolni chłopi .Wielka kolonizacja - termin „wielka kolonizacja" utworzony został przez historyków dla odróżnienia ruchu osadniczego, w którym brały udział polis greckie w okresie archaicznym, od podobnych zjawisk występujących w świecie greckim przed oraz po „wielkiej kolonizacji".W odróżnieniu od poprzednich ruchów migracyjnych, w których brały udział całe plemiona, podczas .DEFINICJE Polis - miasto-państwo w starożytnej Grecji, rządzone przez obywateli.. Tak liczne grono musiało być podzielone na mniejsze grupy.. Odwołując się do przedstawionej już ogólnej definicji bezpieczeństwa politycznego bezpieczeństwa politycznego, za bezpieczeństwo militarne można uznać proces polegający na .Organizacje i instytucje religijne - w Katalogu firm.. Grecka triera - okręt wojenny z trzema rzędami wioseł.. Realizacja programu demokratycznego dała prawo uczestniczenia w rządach ogromnej, jak na stosunki greckie, liczbie obywateli.Jedną z najważniejszych greckich polis była Sparta, położona w Lakonii, na południu Peloponezu.. Nieobecność mężczyzn i ich obojętność wobec spraw ekonomicznych pozwalały kobietom na poszerzanie sfery samodzielnej działalności.. Poniżej wyświetlono 11 spośród wszystkich 11 podkategorii tej kategorii.. Opinie i ranking użytkowników.. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa katholikos, co znaczy powszechny.. Aby zapobiec wybuchom buntów tych najniższych warstw w Sparcie rozbudowano wojskową organizację, która miała zapewniać nie tylko zwycięstwo w konfliktach militarnych, ale także i spokój wewnątrz państwa.Uprawiały sport, brały większy, niż w innych greckich polis, udział w uroczystościach religijnych.. Zamieszkiwali w miastach‑państwach zwanych poleis (w liczbie pojedynczej: polis).Polis to miasto wraz z otaczającymi je wsiami, ale także forma organizacji politycznej i wspólnota zamieszkujących je obywateli.Najczęstszym obszarem dociekań inspirującym Greków był wszechświat, bogowie, ludzie, sens życie i działań publicznych, oraz polis - jej funkcjonowanie, wady i zalety.. Militarne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa .. Dane teleadresowe..Komentarze

Brak komentarzy.